Styrelse och VD

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsearbetet styrs av gällande lagar och rekommendationer samt av styrelsens arbetsordning som innehåller regler för arbetsfördelning mellan styrelse och VD, ekonomisk rapportering, investeringar och finansiering. Arbetsordningen fastställs årligen på konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsstämman.

Vitecs styrelse

Lars Stenlund

Styrelseordförande

Jan Friedman

Styrelseledamot

Birgitta Johansson-Hedberg

Styrelseledamot

Malin Ruijsenaars

Styrelseledamot

Kaj Sandart

Styrelseledamot

Anna Valtonen

Styrelseledamot

Olle Backman

CEO