Vad innebär hållbarhet för Vitec?

Hållbarhet, definierad i ekologiska, sociala och ekonomiska termer, är grundläggande för vår framgång.

Vi skapar positiva effekter i samhället och minskar riskerna genom våra produkter, en ansvarsfull verksamhet och våra medarbetares expertis och kreativitet. Vi ska fungera som en möjliggörare för dagens behov, utan att äventyra framtida generationers möjligheter.

Vitec har ett entreprenörsdrivet förhållningssätt till hållbarhet. Vi omvandlar utmaningar till möjligheter genom att ta initiativ, visa ansvar och göra hållbarhetsfrågor till en drivkraft. Centrala färdigheter för att utveckla ett hållbart företag är helhetstänkande och långsiktighet.

Vi vägleds av Parisavtalet, europeiska gröna given, FN:s Agenda 2030 och Globala målen, och strävar efter att bidra till att uppnå dessa mål. För att fokusera hållbarhetsarbetet till de områden där vår verksamhet har störst påverkan och där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad har koncernledningen tagit fram ett antal fokusområden. De är kopplade till de Globala målen och har tydliga nyckeltal och aktiviteter uppsatta för att vi ska kunna följa upp våra resultat.