Vad innebär hållbarhet för Vitec?

Vitec Software Group utvecklar och levererar standardiserade programvaror för olika nischer. Våra produkter är kritiska i våra kunders verksamheter och bidrar till att upprätthålla viktiga funktioner i samhället. Det är därför vi behöver ha ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör, vilket är tydligt uttryckt i vårt varumärkeslöfte; To rely on – today and tomorrow.

lägg till bildtext

Hållbarhet, definierad i ekologiska, sociala och ekonomiska termer, är grundläggande för vår framgång. Vi är övertygade om att hållbarhet, som en integrerad del av affärsmodellen och kulturen, är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde och förbli konkurrenskraftiga och relevanta för kunder, som arbetsgivare och som en del av samhället.  

Vi skapar positiva effekter i samhället och minskar riskerna för Vitec, våra kunder och samhället genom våra produkter, en ansvarsfull verksamhet och våra medarbetares expertis och kreativitet. Vi ska fungera som en möjliggörare för dagens behov, utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi vägleds av Parisavtalet, europeiska gröna given, FN:s Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling, och strävar efter att bidra till att uppnå dessa mål.  

Hållbarhet - en drivkraft i utvecklingen av våra produkter 

Vitec har ett entreprenörsdrivet förhållningssätt till hållbarhet. Vi omvandlar utmaningar till möjligheter genom att ta initiativ, visa ansvar och göra hållbarhetsfrågor till en drivkraft i utvecklingen av våra produkter och den egna verksamheten. Arbetet är en kontinuerlig resa i dialog med medarbetare, kunder, partners och andra intressenter. Vi lyssnar, lär, delar kunskap och arbetar tillsammans för att uppnå förbättringar, steg för steg.  

För att fokusera hållbarhetsarbetet till de områden där vår verksamhet har störst påverkan och där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad har koncernledningen tagit fram fyra fokusområden. De är även kopplade till de Globala målen och har tydliga nyckeltal och aktiviteter uppsatta för att vi ska kunna följa upp våra resultat.

Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030.

I vår väsentlighetsanalys har Vitecs affärsenheter identifierat vilka specifika mål som man bidrar till. Som koncernövergripande mål fokuserar vi just nu på att bidra till mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.