Våra fokusområden

Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030. I vår väsentlighetsanalys har Vitecs affärsenheter identifierat vilka specifika mål som man bidrar till. Som koncernövergripande mål fokuserar vi just nu på att bidra till mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbarhet är en del av hela värdekedjan från utveckling och användning av våra produkter till hur vi driver vår verksamhet och hur vi gör affärer. Arbetet är en kontinuerlig resa tillsammans med våra kunder, partners och andra intressenter. För att strukturera arbetet och tydliggöra dess inriktning har vi definierat fyra fokusområden. Dessa är preciserade utifrån var och hur vår verksamhet har störst påverkan på vår omvärld, samt områden där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad. Detta gäller även i valet av de Globala målen kopplade till respektive fokusområde.

Vi kommer att fortsätta mäta våra avtryck ur flera aspekter och utveckla våra nyckeltal successivt. Vissa nyckeltal mäts på koncernnivå och vissa på varje affärsenhet. Eftersom vi verkar i en lång rad olika branscher med olika behov och utmaningar är det viktigt att nyckeltalen kan formas utifrån rådande förutsättningar. Ett exempel är kundundersökningar, som drivs och följs upp på affärsenhetsnivå och därmed inte tas upp i vår gemensamma hållbarhetsrapport.

De globala målen

Responsible growth

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och stärka vår verksamhet och våra arbetssätt, baserat på förtroende, transparens, integritet och faktasökande.

Det gemensamma varumärket Vitec, vår affärsmodell och fokus på långsiktig tillväxt ger stabilitet och möjliggör hållbara investeringar i våra produkter. Lika viktig för att upprätthålla en ansvarsfull tillväxt är vår decentraliserade modell för hur vi arbetar, styr, följer upp och hanterar risker i vår verksamhet. Vårt varumärkeslöfte To rely on – today and tomorrow, våra värderingar och uppförandekod ger oss värdefull vägledning i att agera på ett etiskt och hållbart sätt.

Vi väljer leverantörer som agerar professionellt och korrekt. Vår långsiktighet vid förvärv bidrar också till vårt samhällsansvar, eftersom vi förvärvar välskötta bolag vars verksamhet och produkter framtidssäkras när bolaget blir en del av Vitec-koncernen.

Enabling products

Vi utvecklar och tillhandahåller programvara för att möjliggöra ett mer effektivt, hållbart, motståndskraftigt och inkluderande samhälle där säker och tillförlitlig drift med höga krav på dataetik är en avgörande faktor.

Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina ambitioner genom nära samarbete, innovationer och fortlöpande investeringar.

Empowered people

För att nå framgång är Vitec beroende av motiverade och delaktiga medarbetare med de kunskaper och färdigheter som krävs för att ständigt utveckla verksamheten. Medarbetare som kan vara stolta över hur deras arbete bidrar till samhällsnytta.

Vi tror på korta beslutsvägar, frihet under ansvar och kontinuerlig kompetensutveckling för att möjliggöra för varje individ att nå sin fulla potential. Vi tror på mångfald, lagarbete och sund arbetsmiljö för ökad arbetsglädje och goda resultat.

Reduced footprint

Utifrån väsentlighetsanalysen har vi valt vårt klimatfotavtryck som prioriterat hållbarhetsområde 2023. Vår målsättning är att minska vår klimatpåverkan med 75 % från 2019 (omsättningsbaserad, justerad för inflation). Kvarvarande utsläpp kommer vi att klimatkompensera från och med 2023.

År 2030 ska Vitec Software Group vara koldioxidneutralt – genom kraftig minskning av utsläpp i kombination med att vi klimatkompenserar för resterande utsläpp.