Bolagsstyrning

Vitec Software Group AB (publ) är ett publikt aktiebolag som noterades på Nasdaq Stockholm 4 juli 2011. Huvudkontoret finns i Umeå, Sverige. Styrningen i Vitec-koncernen regleras av externa regelverk, interna styrdokument och policyer. Vitec har en decentraliserad organisationsmodell med knappt fyrtio självständiga affärsenheter, en koncernledning och gemensamma stödfunktioner. Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter.

Bolagsstyrningsrapporter och revisionsberättelser

Vitec Software Group AB (publ.) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Umeå. Vitecs B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Vitec följer svensk kod för bolagsstyrning.


Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Vitec skall styras och drivas i ett aktieägarperspektiv. Genom hög kvalitet i styrning och kontroll av verksamheten möjliggörs god utveckling av Vitecs affärer. Detta gynnar kunder, leverantörer, samarbetspartners, aktieägare och medarbetare.

Bolagsstyrningsrapporter

Bra att veta

Valberedningens huvuduppgift är att till årsstämman föreslå kandidater för val till styrelsen och styrelsens ordförande samt i samråd med revisionsutskottet föreslå kandidater för val till revisorer.

 

Valberedningens arbete ska präglas av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som utförts. Valberedningen har också till uppgift att ta fram förslag avseende ordförande vid årsstämman, förslag om styrelsens arvodering och eventuell arvodering till utskott/kommittéer samt arvodering till revisorerna.

 

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse, med målet att åstadkomma en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, ålder och branscherfarenhet.

 

Årsstämman 2024 beslutade att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ytterligare ledamöter. Det beslutades även att de tre röstmässigt största aktieägarna ska få utse en ledamot vardera till valberedningen.

 

Fullständig instruktion till valberedningen finns som bilaga till protokollet från årsstämman 2024.

Årsstämman (bolagsstämman ) är det högsta beslutande organet i bolaget. Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Varje A-aktie representerar tio röster och varje B-aktie en röst.

 

Några av årsstämmans obligatoriska uppgifter är att fastställa balans- och resultaträkningar samt hantera årets resultat. Stämman beslutar också om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD. Efter förslag från valberedningen väljer årsstämman styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma. Bolagsordningen ändras genom beslut på bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens regler.

 

Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till årsstämma ska enligt bolagsordningen utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri eller i annan rikstäckande tidning.

 

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos Vitec senast den dag som anges i kallelsen. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en årsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Vitec tillhanda minst sju veckor före årsstämman så att ärendet kan införas i kallelsen. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna och tid för anmälan till årsstämman.

 

Läs mer om årsstämman.

Årsstämman väljer årligen en eller två revisorer, eller ett eller två registrerade revisionsbolag, med högst två suppleanter. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, räkenskaperna och styrelsens samt VD:s förvaltning.

 

Vid senaste årsstämman valdes Deloitte AB med Rickard Peters som huvudansvarig revisor. Koncernens revisor deltar i samtliga revisionsutskottsmöten och avrapporterar särskilt sina iakttagelser avseende intern kontroll, översiktlig granskning av tredje kvartalets delårsbokslut samt årsbokslutet.

Styrelsen tar årligen fram ett förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årligen ska fastställas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning. Aktiebolagslagen anger också vilka principer riktlinjerna ska innehålla och vilka utvärderingar som ska göras.

 

Årsstämmans beslut är att ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen utgörs av grundlön, pension samt vissa övriga förmåner. Den totala ersättningen utgörs av en bruttoersättning. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Vårt arbete med intern kontroll

I Vitec har vi en decentraliserad styrmodell där de flesta beslut tas lokalt i affärsenheterna nära kunder och medarbetare. Med en sådan organisation krävs att det finns ett gemensamt ramverk av styrande dokument att förhålla sig till.

Att arbeta med intern kontroll är ett pågående arbete som aldrig tar slut. Dels tillkommer nya bolag i koncernen som behöver integreras och få kännedom om vilka krav vi ställer, dels strävar vi efter att förbättra internkontrollen i befintliga enheter genom att informera om rutiner och arbeta mer strukturerat i gemensamma system.

Sara Nilsson, CFO
+46 70 966 00 71
Skicka e-post