Vår vision: Shaping a wiser and more sustainable future

Eftersom många verksamheter skulle stanna utan våra produkter, måste vi tänka långsiktigt. Våra intressenter måste kunna lita på oss, både idag och imorgon vilket även uttrycks i vårt varumärkeslöfte To rely on – today and tomorrow.

Vårt långsiktiga perspektiv är viktigt i allt vi gör, oavsett om det gäller förvärv, medarbetarskap, produktutveckling eller kundrelationer.

Medarbetare och kompetens

Vitecs kompetenta medarbetare är en mycket viktig del i vår värdegenerering. Det långsiktiga perspektivet är även centralt i vår strävan att skapa ett hållbart medarbetarskap, där möjlighet ges att använda sin energi klokt, utvecklas och bibehålla balans i livet. Varje medarbetare ges ett stort förtroende och ansvar att bidra med sin specifika kompetens i vårt ständigt pågående utvecklingsarbete.

Kassaflöde och externt kapital

Genom ett starkt kassaflöde och externt kapital kan vi både återinvestera i produkter och göra förvärv. Att kontinuerligt förädla våra produkter är centralt för att vårt erbjudande ska vara relevant även i framtiden. Vi har ett gemensamt ramverk för hur produktutveckling ska planeras, genomföras och följas upp. Även när det gäller förvärv är Vitec en långsiktig aktör som förvärvar för att behålla och utveckla bolagen. På så sätt kan vi växa ansvarsfullt och hållbart. I vår decentraliserade organisation har företagskulturen en betydande roll i koncernens styrning och är en viktig del i vårt värdeskapande och vår framgång.

Teknologi och processer

Det är just i mötet mellan teknologi, medarbetares kompetens och väl beprövade metoder, processer och ramverk som vi ytterligare kan bidra till att generera värde. Med vår affärsmodell som utgångspunkt kan vi med våra resurser arbeta långsiktigt både med förvärv och förädling av våra produkter. Vi är en industriell aktör med ett långsiktigt perspektiv på vår tillväxtresa. Under lång tid har vi lyckats skapa stabil tillväxt och generera värde till våra ägare och samhället i stort.

Vårt bidrag till hållbar utveckling

Vårt största bidrag till samhällsutvecklingen genereras genom våra produkter. Det är också genom våra produkter som vi lyckas bidra till våra kunders framgång, bland annat genom ökad effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft. Våra produkter skapar stabilitet, tillgänglighet, datasäkerhet och minskad miljöpåverkan. Sammantaget handlar det om arbetstillfällen, skatteintäkter, välstånd och innovation. I ett cirkulärt system kan vi genom samverkan, innovation och ständiga förbättringar bidra till hållbar utveckling i samhället.

Vi är även fast beslutna att minimera vår påverkan på klimatet och miljön. Detta ska beaktas i varje beslut och täcka hela värdekedjan.

Hållbarhetsmål