Exempel från våra verksamheter

I centrum av vår verksamhet finns alltid produkten. För oss handlar det i slutändan om att göra det enkelt och bättre för våra kunder och deras användare. Det bygger i sin tur starkare relationer genom tillgänglighet, säkerhet och effektivitet – alla saker som gör skillnad mot en mer hållbar värld. Här följer åtta exempel på produkter som gör skillnad, både för individ och samhälle, på väg mot en hållbar värld.

Nyttjar koncernens samlade kunskap för bestående värde

Vitec Samfundssystem utvecklar och levererar administrativa system till församlingar och pastorat i Sverige. Parallellt med den kyrkliga verksamheten administrerar Vitecs produkter viktiga händelser, från livets början till livets slut. Produkterbjudandet omfattar allt från diarium, ekonomi, bokning och lön till kyrkogårdsadministration. Kyrkogårdssystemet hanterar hela processen från bårhus till grav, inklusive transport, ceremoni, fakturering och skötsel av gravplatser.

– Kyrkan är på många sätt en mycket viktig samhällsaktör. Våra begravningsplatser behöver fungera oavsett omvärldsläge och kyrkans sociala verksamhet med omsorg om ensamma och utsatta vill vi underlätta.

Henrik Nordlindh, CEO Vitec Samfundssystem

Förbättrar livskvaliteten med realtidsdata

Vitec Raisoft utvecklar och levererar programvara för vårdbedömning med utgångspunkt i internationellt validerade interRAI, som används över hela världen. Vitec Raisoft är marknadsledande i Finland och Schweiz. Dessutom finns kunder och partners i Kanada, Sydafrika, Frankrike, Tyskland och Singapore.

- Vår programvara riktar sig till äldreomsorg, psykiatri, rehabilitering samt vård och omsorg vid funktionsnedsättning. RAIsoft.net är en bedömningsprogramvara som möjliggör omfattande funktionsbedömning, behandlingsplanering, kvalitetsövervakning och dataanalys.

Robert Åström, CEO Vitec Raisoft

Kontinuitet och stabilitet oavsett omständigheterna

Vitec Autosystemer levererar kraftfulla affärssystem skräddarsydda för fordons-, transport- och maskinindustrin i Norge. Det finns två huvudsakliga produktlinjer idag; Autodata är utformat för att koppla samman köpare och säljare, och stödja hela värdekedjan för reservdelar och tillbehör, och Infoeasy, som hjälper verkstäder och transportföretag att arbeta effektivt och alltid ha kontroll.

– Vitec Autosystemer har funnits och varit ett tryggt val i mer än 40 år, och arbetar kontinuerligt med att förbättra inte bara själva systemen utan även vårt sätt att arbeta. Att sätta kunden i centrum för det vi gör är mycket viktigt.

Erling Brækkan, CEO Vitec Autosystemer

Återbruk är en del av verksamheten

ABS Laundry Business Solutions tillhandahåller ABSSolute, en ERP-lösning
(Enterprise Resource Planning) för tvättoch textiluthyrningsbranschen. Inom denna bransch levereras produkter men returneras också för rengöring, för att återanvändas om och om igen.

– En långsiktig livscykel och återanvändbarhet är centralt inom produktkategorier som linne, kläder och dammkontroll. Detta kräver ett starkt verktyg som ABSSolute. Varje artikel kan registreras med hjälp av radiofrekvensidentifiering, RFID, för automatisk identifiering och spårning. Förutom att spåra och följa artiklar stödjer systemet många specifika faktureringsmetoder samt lagerhantering.

Gerard van de Donk, CEO på ABS

Minskar stilleståndstiden i kritisk infrastruktur

Vitec ALMA är ett skalbart och helt integrerat teknik- och informationshanteringssystem som hjälper företag att hantera hela livscykeln för produktionsoch serviceprocesser, teknisk information och dokumentation, events och underhåll. Kunderna finns inom energi-, process- och livsmedelsindustrierna i Finland och en del av dessa kunder verkar även globalt. Många av kunderna utgör en del av den kritiska infrastrukturen i Finland. Under osäkra tider spelar Vitec ALMA en viktig roll för att säkra dessa kunders leveransförmåga och verksamhetskritiska information.

– Tack vare enkel och smidig informationshantering kan ALMA förebygga oplanerade produktionsstopp och minska stilleståndstiden. Våra kunders främsta mål är en så stabil, effektiv och förutsägbar produktion som möjligt.

Juha Nissilä, CEO Vitec ALMA

Energiprognoser och nätberäkningar för en global marknad

Vitec Energys mjukvara används av bolag i mer än 25 länder. Verksamheten står stadigt på två ben – energiprognoser för energibolag respektive nätberäkningar för fjärrvärmebolag. Energiprognoser förutser kommande dagars förbrukning samt elproduktion vilket är grunden för att vara en aktiv aktör på Nordpool, den nordiska elbörsen. Nätberäkningarna hjälper fjärrvärmebolagen i planeringen av investeringar i befintlig och ny infrastruktur.

– Våra system tillhandahåller tillförlitliga och precisa prognoser tillsammans med optimering av energilager. Dessa tjänster är centrala inom energibranschen just nu.

Niklas Berg, CEO Vitec Energy

Mer hållbara och bekväma byggnader

Vabi utvecklar och tillhandahåller vertical market software som bidrar till hållbar och effektiv energihantering för fastighetsbranschen. Produkterna har flera funktioner som exempelvis beslutsstödssystem, användarvänliga 3D-simuleringar och energicertifiering för minskad klimatpåverkan. De omkring
2 000 kunderna finns främst i Nederländerna.

– Våra produkter syftar till att ge stöd åt fastighetsbranschen när de konstruerar och bygger nya fastigheter samt anpassar befintliga fastigheter till mer hållbara och bekväma byggnader.

Arjen Zwiers, CEO Vabi

Bättre kontroll och ökad effektivitet i bygg- och fastighetsbranschen

Vitec Bygg & Fastighet är Sveriges största leverantör av affärssystem för bygg- och fastighetsbranschen. Kunderna finns i Sverige och är både privata och kommunala bostadsbolag och kommersiella fastighetsbolag, alla stora eller medelstora. Över 600 kunder har valt systemet, det är heltäckande och anpassat för de behov som finns i branschen.

– Vi ser att vi har nöjda kunder, de stannar kvar. Vi välkomnar också löpande nya kunder så antalet användare växer. För våra kunder innebär systemet framför allt bättre kontroll och ökad effektivitet.

Magnus Persson, CEO Vitec Bygg & Fastighet

Ekonomisk hållbar utveckling

Vitec Capitex digitaliserar och automatiserar komplexa beräkningar och uträkningar, till exempel vid bolåneprocesser, vilket bidrar till en ekonomisk hållbar utveckling i samhället. Slutkonsumenterna får en tryggare och snabbare bolåneprocess genom konkreta uträkningar kring hur vardagsekonomin påverkas av deras lånenivå. Kunderna kan fokusera på att skapa nytta för sig och slutkund istället för att ha egna team som bygger de underliggande pusselbitarna i sina processer.

– Vi bidrar till en ekonomiskt hållbar utveckling i samhället. Våra produkter underlättar för bankerna och försäkringsbolagen att efterleva relevanta lagar, regelverk och riktlinjer.

Fredrik Glifberg, Vd, Vitec Capitex

Enklare att göra hållbara val

Med hjälp av fristående moduler kan kunden skapa ett komplett affärssystem som fyller många olika nischers behov, exempelvis inom redovisning, logistik eller e-handel, vilket underlättar såväl ekonomiska som miljömässigt hållbara val. Vitec Unikum erbjuder bland annat en modul för att att hantera företags miljöavgifter på ett överblickbart sätt. Vitec Unikum arbetar även aktivt med att minska sitt eget klimatavtryck, exempelvis från inköp och elförbrukning.

– Våra produkter möjliggör för våra kunder att förverkliga sina visioner och självklart även hållbarhetsvisioner.

Annett Ahrberg, Vd, Vitec Unikum.

Rätt medicin, i rätt tid med rätt dosering

Vitec Cito skapar centrala programvaror för arbetsmoment på apoteken, exempelvis för att stödja integration av lager- och robotfunktioner. Något som bidrar till såväl ökad hälsa som smarta miljöval i samhället. Med stöd av programvaran lämnas endast exakt den mängd läkemedel som förskrivits, vilket minskar läkemedelsresterna som hamnar i vår natur. Det leder även till att ingen betalar för mer medicin än vad hon eller han behöver och att läkemedelskostnaderna i samhället kan hållas nere.

– Med hjälp av vår programvara får kunden rätt medicin, i rätt tid och i rätt mängd och styrka.

Kim Tingager, Vd, Vitec Cito.

Digitala verktyg för ett livslångt lärande

Vitec MV bidrar till att stärka den sociala hållbarhet genom att stödja läs- och skrivutvecklingen i samhället. I dag används Vitec MV:s programvaror av tusentals barn och vuxna i Danmark, Norge och Sverige. Läsa och skriva är en viktig nyckel för att känna sig inkluderad i samhället, inte minst för nyanlända – en grupp som haft stor nytta av Vitec MV:s digitala verktyg. För Vitec MV är FN:s Globala mål om god utbildning för alla vägledande i verksamheten.

– Vår programvara IntoWords stödjer barn och vuxna på ett diskret sätt vid utbildning, arbete och sociala sammanhang, där läsning och skrivande spelar roll.

Hans-Erik Schou, CEO Vitec MV